Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej znajdującej się pod adresem http://www.salvena.pl/ (Strona) prowadzonej przez Salvena Justyna Galas Agnieszka Ożóg spółka cywilna z siedzibą w Krakowie (Salvena). Użytkownikiem Strony jest każdy, kto korzysta z niej w jakikolwiek sposób.

Polityka obejmuje również kwestie przetwarzania danych osobowych Użytkowników związane z prowadzeniem przez Salvenę konta na portalu Facebook (Facebook, FB).

W polityce znajdują się także informacje na temat stosowanych plików cookies i narzędzi analitycznych.

  1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych

   Administratorami (współadministratorami) Twoich danych osobowych są: Justyna Galas, posiadająca NIP 9441646291 oraz Agnieszka Ożóg, posiadająca NIP 9441043003, prowadzące spółkę cywilną Salvena Justyna Galas Agnieszka Ożóg spółka cywilna, ul. Żaków Krakowskich 6, 30-441 Kraków, posiadającą NIP 6793024115 oraz REGON 121083883.

   Kontakt z administratorami nawiązać można w szczególności pod numerem tel.: 12 256 10 52 lubadresem e-mail: office@salvena.pl

   Przysługujące Ci prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym wszelkie zgłoszenia lub korespondencja w tym przedmiocie mogą być wykonywane i kierowane i wobec każdego z administratorów.

    2. Skąd mamy Twoje dane?

     Twoje dane możemy otrzymać od Ciebie poprzez wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie.

     Możesz do nas również po prostu napisać lub zadzwonić - z wykorzystaniem podanych na Stronie adresów mailowych, pocztowych i telefonicznych. Taka korespondencja także może stanowić dla nas źródło danych.

     Ponadto, dane osobowe mogliśmy otrzymać od Ciebie za pośrednictwem Facebooka.

     Narzędzia analityczne stosowane na Stronie dostarczają nam natomiast informacji na temat sposobu w jaki korzystasz ze Strony i jakie działania na niej podejmujesz.

      3. Jak chronimy Twoje dane osobowe

       Zapewniamy, że ochrona oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych są ważnym elementem w prowadzonej przez nas działalności gospodarczej oraz są brane pod uwagę przy projektowaniu stosowanych przez nas procedur oraz rozwiązań.

       Realizując te założenia zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym RODO, które są adekwatne do ryzyka naruszenia Twoich praw i wolności.

       W szczególności zabezpieczyliśmy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieuprawnionym zabraniem lub wykorzystaniem, przed przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych.
       Dalej, Twoje dane udostępniamy podmiotom trzecim wyłącznie w sytuacji, gdy jest to niezbędne
       z punktu widzenia naszej działalności, a dostęp do Twoich danych mają u nas pracownicy
       i współpracownicy, którzy otrzymali odpowiednie upoważnienia i podpisali stosowne zobowiązania do ochrony danych osobowych i zachowania ich w poufności.

       Szanujemy przysługujące Ci prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a nasze rozwiązania techniczne są zgodne z aktualnym stanem techniki.

        4. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

         Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: RODO] oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

         Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

         A. Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO: Przetwarzanie jest niezbędne […] do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

         Cele przetwarzania oparte na powyższej podstawie:

         1. prowadzenie negocjacji i ustaleń w sprawie zawarcia umowy o świadczenie przez nas usług, w tym odpowiedzi na kontakt potencjalnych klientów w sprawie zapytań o konkretne usługi.


         B. Artykuł 6 ust. 1 pkt f) RODO: Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

         Cele przetwarzania oparte na powyższej podstawie.

         1. marketing bezpośredni usług i działalności Salveny [odpowiadanie na kontakt w sprawie ogólnych zapytań dotyczących naszej działalności, przechowywanie zapytań i kontaktów w sprawie konkretnych usług, na podstawie których nie doszło do zawarcia umowy, prowadzenie działań marketingowych na Facebooku, uzyskiwanie zanonimizowanych danych statystycznych na temat korzystania ze Strony przez Użytkowników],

         2. ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń Salveny lub jej obrona przed roszczeniami.

         5. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych

         Dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane przez nas w związku z negocjacjami i ustaleniami prowadzonymi w sprawie zawarcia umowy o świadczenie przez nas usług oraz dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

         Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Salvena, w tym m.in. dostawcy oprogramowania wspomagającego wewnętrzne procesy biznesowe, dostawcy usług hostingowych, dostawcy usług poczty elektronicznej, firmy informatyczne, poczta oraz firmy kurierskie, firma księgowa, kancelaria prawna, Facebook Ireland Ltd./Facebook Inc., Google Inc.

         Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

         6. Kryteria ustalania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane

         • W zakresie podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - przez okres prowadzenia negocjacji i ustaleń w sprawie zawarcia umowy o świadczenie przez nas usług.

         • W zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów - przez okres realizacji tych celów, chyba że w związku z wniesieniem sprzeciwu będziemy zobowiązani do wcześniejszego zaprzestania przetwarzania danych.

         7. Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą

         Przysługuje Ci prawo:

         1. dostępu do Twoich danych osobowych,

         2. domagania się sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

         3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

         4. przenoszenia danych (prawo do ich otrzymania od Administratora i przesłania innemu administratorowi),

         zgodnie z treścią Rozporządzenia.

         W celu realizacji praw skontaktuj się z nami pod naszym adresem podanym w pkt. 1 powyżej.

         8. Prawo wniesienia sprzeciwu

         W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Nie wolno już wówczas przetwarzać Twoich danych, chyba że uda się nam wykazać, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do takiego przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

         W zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać Twoich danych do takich celów.

         9. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

         Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza RODO.

         Na terenie Polski uprawnienia organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

         10. Profilowanie

         Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o zgromadzone dane osobowe, w szczególności profilowania, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływało.

         Korzystamy natomiast z narzędzi analitycznych opisanych poniżej w pkt. 15, w ramach których, opierając się na zanonimizowanych danych, badamy sposób korzystania Użytkowników ze Strony.

         11. Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

         Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne.

         Podanie danych osobowych wymaganych przez nas do zawarcia umowy w sprawie świadczenia przez nas usług jest niezbędne do skorzystania z tych usług.

         12. Formularz kontaktowy na Stronie

         Możesz szybko i sprawnie skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie.

         Przesłanie do nas wypełnionego formularza oznacza zgodę na kontakt zwrotny przy użyciu danych podanych w formularzu (w tym w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne). Zgoda ta jest dobrowolna - szanujemy Twoją prywatność i to Ty decydujesz o nawiązaniu kontaktu z nami.

         Zgodę możesz odwołać w każdym momencie poprzez kontakt przy pomocy adresów SZC dostępnych na Stronie, lub w tej Polityce. Odwołanie zgody nie wpływa na działania podjęte przez nas na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

         Podstawa przetwarzania danych: w zależności od treści kontaktu - jego tematyki i szczegółowości, oraz skutku: artykuł 6 ust. 1 pkt b) [odpowiadanie na kontakt od potencjalnych klientów w sprawie zapytań o konkretne usługi] lub f) RODO [marketing bezpośredni: odpowiadanie na kontakt w sprawie ogólnych zapytań dotyczących naszej działalności, przechowywanie zapytań i kontaktów w sprawie konkretnych usług, na podstawie których nie doszło do zawarcia umowy].

         13. Kontakt przy pomocy adresów dostępnych na Stronie

         Można do nas napisać lub zadzwonić wykorzystując adresy podane na Stronie w zakładce Kontakt.

         Przesłanie do nas takiej informacji oznacza zgodę na kontakt zwrotny przy użyciu tego samego, lub wskazanego w informacji kanału komunikacji (w tym w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne). Zgoda ta jest dobrowolna - szanujemy Twoją prywatność i to Ty decydujesz o nawiązaniu kontaktu z nami.

         Zgodę możesz odwołać w każdym momencie poprzez kontakt przy pomocy adresów SZC dostępnych na Stronie lub w tej Polityce. Odwołanie zgody nie wpływa na działania podjęte przez nas na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

         Podstawa przetwarzania danych: w zależności od treści kontaktu - jego tematyki i szczegółowości, oraz skutku: artykuł 6 ust. 1 pkt b) [odpowiadanie na kontakt od potencjalnych klientów w sprawie zapytań o konkretne usługi] lub f) RODO [marketing bezpośredni: odpowiadanie na kontakt w sprawie ogólnych zapytań dotyczących naszej działalności, przechowywanie zapytań i kontaktów w sprawie konkretnych usług, na podstawie których nie doszło do zawarcia umowy].

         14. Pliki cookies

         Informujemy, że podczas korzystania ze Strony, w Twoim urządzeniu instalowane są krótkie dane informatyczne (tzw. pliki cookies). Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne,
         w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników
         i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

         Stosowane pliki cookies mają następujące funkcje:

         • zapewnienie bezpieczeństwa korzystania ze Strony,

         • dostarczenia niektórych funkcjonalności Strony,

         • zebranie informacji o tym w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony (zanonimizowane dane statystyczne); działanie Google Analytics, Google Tag Manager.

         Zasadnicze rodzaje plików cookies, które można wyróżnić ze względu na czas ich przechowywania:

         • sesyjne - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zmiany ustawień w przeglądarce.

         • stałe - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

         Maksymalny czas przechowywania plików cookies wynosi 2 lata.

         Stosowanie plików cookies umożliwia nam ulepszanie struktury Strony i jej zawartości i odbywa się bez przetwarzania przez nas danych pozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników.

         Korzystając ze Strony, przy jednoczesnym stosowaniu ustawień używanej przeglądarki internetowej zezwalających na pliki cookies, wyrażasz zgodę (w tym w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne) na instalowanie plików cookies, ich przechowywanie w urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją wycofać poprzez zmianę ustawień plików cookies i/lub zaprzestanie korzystania ze Strony. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

         Zmiany ustawień plików cookies możesz w każdej chwili dokonać poprzez określenie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień oprogramowania przeglądarek internetowych, w tym wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies bądź informować o każdorazowym ich przesłaniu na urządzenie końcowe i zmienić czas ich przechowywania. Możesz też po zakończeniu odwiedzin Strony skasować umieszczone na Twoim urządzeniu pliki cookies.

         Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

         Szczegółowe informacje na temat zarządzania różnymi plikami cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania poszczególnych przeglądarek internetowych.

         Zmiany ustawień oraz usuwanie plików cookies:

         1. Chrome > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;

         2. Firefox>http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek;

         3. Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

         4. Opera > http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

         5. Safari > http://support.apple.com/kb/PH5042

         15. Narzędzia analityczne: Google Analytics, Google Tag Manager

         Korzystanie ze Strony uruchamia narzędzie analityczne Google Analytics (i jego cookies), mające na celu analizowanie sposobu, w jaki korzystasz z Strony. W ramach Google Analytics dane pozyskiwane są w wyniku łączenia się danego adresu IP z serwerem Google i pobierania tego adresu przez Google, który korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Aktywowaliśmy udostępniona przez to narzędzie opcję animizacji adresów IP; zasady działania anonimizacji: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=pl.

         Korzystamy z Google Analytics w celu uzyskiwania analiz statystycznych na temat tego w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony. Stosowanie przez nas Google Analytics odbywa się bez przetwarzania przez nas danych pozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników.

         Pliki cookies Google Analytics są przechowywane przez okres do 2 lat.

         Narzędzie Google Analytics dostarczane jest przez firmę Google (Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

         Szczegółowy opis plików cookies firmy Google znajdziesz tutaj:

         https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl, https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=pl

         Dalsze informacje na temat zarządzania plikami cookies firmy Google znajdziesz z kolei tutaj:

         https://policies.google.com/technologies/managing?hl=pl

         Sygnalizujemy też, że firma Google jest niezależnym administratorem wielu danych osobowych, które pozyskuje z innych źródeł, lub którymi dysponuje w związku z innymi działaniami podejmowanymi w ramach prowadzonej przez nią działalności i przy zastosowaniu jej cookies. Łącząc posiadane przez siebie dane oraz wykorzystując swoje technologie, może uzyskiwać dodatkowe informacje na temat osób korzystających z Internetu oraz przetwarzać i przekazywać te dane poza EOG, na co jednak nie mamy już wpływu i co pozostaje poza zakresem naszego działania. Informujemy cię natomiast o tym, gdyż przetwarzanie to odbywa się w związku z prowadzoną przez nas działalnością i wykorzystaniem usługi Google na Stronie.

         Google Inc. z siedzibą w USA przystąpił do programu UE-US Privacy Shield Framework. Umowa między Komisją UE, a USA stwierdza odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przez uczestników tego programu.

         Więcej na temat przetwarzania danych przez Google można przeczytać tutaj:

         https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infochoices.

         Korzystając ze Strony, przy jednoczesnym stosowaniu ustawień używanej przeglądarki internetowej zezwalających na pliki cookies, wyrażasz zgodę na stosowanie Google Analytics. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją wycofać poprzez zmianę ustawień plików cookies (pkt. 14 powyżej) i/lub zaprzestanie korzystania ze Strony, ewentualnie poprzez uruchomienie narzędzi do blokowania systemów śledzących. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

         Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO [marketing bezpośredni: uzyskiwanie zanonimizowanych danych statystycznych na temat korzystania ze Strony przez Użytkowników].

         Stosujemy również Google Tag Manager - narzędzie ułatwiające konfigurację Google Analytics oraz innych podobnych narzędzi. Dzięki jego działaniu nie ma potrzeby angażowania do tych celów programisty. GTM działa na danych zgromadzonych przez inne narzędzia.

         16. Facebook

         Prowadzimy fanpage na Facebooku, gdzie zarejestrowani użytkownicy Facebooka mogą np. zostawić swoje wpisy, obserwować nas, polecić lub nas "polubić", a także skontaktować się z nami za pomocą komunikatora (Messengera). Taka aktywność może skutkować przekazywaniem nam danych osobowych przez użytkowników. Posiadamy również dostęp do statystyk oferowanych przez Facebook dla konta biznesowego za pomocą którego prowadzony jest fanpage (statystyki przedstawiane są nam w formie anonimowej).

         Gdy korzystasz z naszego fanpage’a na FB, bez względu na to, czy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem FB czy nie, twoje dane osobowe są/mogą być przetwarzane również przez ten Portal (Facebook Ireland Ltd. na poziomie UE oraz Facebook Inc. w pozostałym zakresie), który jest niezależnym administratorem Twoich danych osobowych w zakresie dotyczącym swojej działalności oraz przy zastosowaniu jego cookies. Z racji charakteru tej działalności Facebook posiada również dostęp do wielu innych danych, także osobowych, a łącząc posiadane przez siebie dane, może uzyskiwać dodatkowe informacje na temat osób korzystających z Internetu i przekazywać je poza EOG. Na to jednak nie mamy już wpływu i pozostaje to poza zakresem naszego działania. Informujemy cię o natomiast tym, gdyż przetwarzanie to odbywa się w związku z naszą działalnością na FB.

         Facebook Inc. z siedzibą w USA przystąpił do programu UE-US Privacy Shield Framework. Umowa między Komisją UE, a USA stwierdza odpowiedni poziom ochrony danych osobowych po stronie uczestników tego programu.

         Więcej na temat przetwarzania danych przez FB: https://www.facebook.com/about/privacy.

         Podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO [marketing bezpośredni - prowadzenie działalności marketingowej SZC na Facebook’u].

         17. Podmioty trzecie

         Starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy, w tym weryfikując zamieszczane na Stronie linki do innych stron www. Nie odpowiadamy jednak za standardy oraz politykę ochrony danych, która jest stosowana przez te podmioty. Zalecamy, abyś we własnym zakresie weryfikował każdego z naszych partnerów, a w konsekwencji podjął samodzielną decyzję, czy chcesz powierzyć mu swoje dane osobowe.

         18. Zmiana polityki prywatności

         Chcemy nieustannie się rozwijać się w trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych.

         Możemy zmienić Politykę Prywatności, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, ulegną zmianie: nasze dane lub dane innych podmiotów wymienionych w polityce, rodzaj świadczonych usług, bądź warunki technologiczne Strony. Zmiana może także mieć miejsce w celu polepszenia standardu informacji lub ochrony.

         O zmianie poinformujemy Cię na Stronie podczas pierwszego wejścia po zmianie Polityki Prywatności.